Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия слън­чев заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVL

Китайският гигант BYD, изве­стен със своите елек­три­че­ски авто­буси, авто­мо­били и системи за съхра­не­ние на елек­три­ческа енер­гия, започна про­из­вод­ството ...

Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Слънчеви колектори SUNSYSTEM Select

Плоските слън­чеви колек­тори SUNSYSTEM са про­ек­ти­рани с алу­ми­ни­ева рамка, която пред­пазва колек­тора от суро­вите зимни усло­вия, и съо­т­ветно удъ­л­жава него­вия живот.

SUNSYSTEM Select имат висо­ко­тех­но­ло­гично селек­тивно покри­тие, което оси­гу­рява мак­си­мално нагря­ване на топло­но­си­теля даже и при слабо слънце.

Колекто­рите са покрити със защитно стъкло Durasolar P+, което не само издъ­ржа на сняг и гра­душка, но също така ефек­тивно направ­лява слън­че­вата топ­лина и я насочва към абсор­бера и не поз­во­лява отра­зя­ва­нето и от колек­тора. Елемен­тите на абсор­ба­тора са изра­бо­тени изцяло от мед и оси­гу­ря­ват много добра топло­про­во­ди­мост между слън­цето и топ­лин­ния агент.

За хер­ме­ти­за­ци­ята на колек­тора се използва сили­кон, който е устой­чив на ултра­ви­о­ле­то­вото излъ­ч­ване, а изклю­чи­тел­ната топло­изо­ла­ция се постига с поста­вя­нето на каменна вата, която свежда топ­лин­ните загуби почти до нула. След сгло­бя­ва­нето всеки колек­тор се про­ве­рява за хер­ме­тич­ност.

Рамката има есте­ти­чен вид и оси­гу­рява бърз и лесен монтаж.


Ориента­ция: хори­зон­тална и вер­ти­кална

Варианти за свър­зване: щуцер ½" и извод за ком­пре­си­о­нен монтаж ∅22

Типови раз­мери: 2.15m2, 2.5m2 и 2.7m2

Базови цени SUNSYSTEM Select

Достав­ката на колек­то­рите SUNSYSTEM на тери­то­ри­ята на България се извър­шва без­платно.

Обща повърх­ност, m2Абсорбена повърх­ност, m2Стойност
2.151.94526
2.702.41657

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Базови цени SUNSYSTEM Select — хори­зон­та­лен монтаж

Обща повърх­ност, m2Абсорбена повърх­ност, m2Стойност
2.151.94578
2.702.41722

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Техниче­ски пара­метри

Видео

Един от вари­ан­тите за отоп­ле­ние на къща, с помоща на пеле­тен котел BURNiT и слън­чеви колек­тори Сансистем:

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by