Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Наредба № 6 за присъединяване към мрежа

 ...

Закон за устройство на територията

«Законът за устрой­ство на тери­то­ри­ята» (ЗУТ) регу­лира обще­стве­ните отно­ше­ния, свър­зани с про­стран­ствено пла­ни­ране, инве­сти­ционно ...

Слънчева централа във Варна #2

През август 2019 година изгра­ди­хме вто­рата хибридна соларна цен­трала във Варна. Целта на кли­ента — да се нама­лят смет­ките за елек­три­чество ...

Слънчева централа в планината

Къща в пла­ни­ната — меч­тата на много хора. Приятно е да се живее далеч от циви­ли­за­ци­ята, насла­жда­вайки се на звуците ...

Слънчева централа във Варна #1

През април 2019 година младо семей­ство от Варна ни поръча да изгра­дим хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала за своя нов дом. Ние напра­вихме ...

Слънчев колектор SUNSYSTEM VTC

Вакуумен колек­торВакуум­ните слън­чеви колек­тори имат по-високо КПД от плос­ките и могат ефек­тивно да рабо­тят даже в сурови зимни усло­вия и облачно време. Те са пред­на­зна­чени да нагря­ват вода за битови нужди, както и за отоп­ле­ние на поме­ще­ния.

Моделът SUNSYSTEM VTC поз­во­лява използва­нето на слън­чева свет­лина с мак­си­мална ефек­тив­ност. Всяка тръ­бичка от колек­тора има двойна стена от зака­лено боро­си­ли­катно стъкло. При това вътреш­ният слой има селек­тивно покри­тие, за мак­си­мално нагря­ване, а ваку­у­мът между стъ­к­ле­ните стени, подобно на термус, оси­гу­рява мини­мални тем­пе­ра­турни загуби.

Изключи­телно здравото стъкло на тръ­бич­ките издъ­ржа на гра­душка със среден размер, но даже при повре­ждане на една или няколко тръ­бички, колек­торът продъ­л­жава да работи. Подмяната на повре­де­ните тръ­бички се осъще­ствява изклю­чи­телно лесно и не е нужно да се прекъ­сва рабо­тата на систе­мата.

Устрой­ство на ваку­ум­ния колек­тор

Колектор SUNSYSTEM VTC има есте­ти­чен дизайн, лесен е за транс­пор­ти­ране, монтаж и обслуж­ване, а надежд­ните и устой­чиви на коро­зия мате­ри­али, удъ­л­жа­ват мак­си­мално него­вата работа.

В зави­си­мост от моди­фи­ка­ци­ята, в един колек­тор може да има 15, 20 или 30 ваку­умни тръби.

Базови цени

Достав­ката на колек­то­рите SUNSYSTEM на тери­то­ри­ята на България се извър­шва без­платно.

Вакуумни тръби, бр.Обща повърх­ност, м2Стойност
152.36660
203.11868
304.551 251

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Техниче­ски пара­метри

Видео

Един от вари­ан­тите за отоп­ле­ние на къща, с помоща на пеле­тен котел BURNiT и слън­чеви колектори SANSYSTEM:

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2020 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, булевард Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За нашата компания
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by