Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия слън­чев заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVL

Китайският гигант BYD, изве­стен със своите елек­три­че­ски авто­буси, авто­мо­били и системи за съхра­не­ние на елек­три­ческа енер­гия, започна про­из­вод­ството ...

Слънчев колектор SUNSYSTEM VTC

Вакуумен колек­торВакуум­ните слън­чеви колек­тори имат по-високо КПД от плос­ките и могат ефек­тивно да рабо­тят даже в сурови зимни усло­вия и облачно време. Те са пред­на­зна­чени да нагря­ват вода за битови нужди, както и за отоп­ле­ние на поме­ще­ния.

Моделът SUNSYSTEM VTC поз­во­лява използва­нето на слън­чева свет­лина с мак­си­мална ефек­тив­ност. Всяка тръ­бичка от колек­тора има двойна стена от зака­лено боро­си­ли­катно стъкло. При това вътреш­ният слой има селек­тивно покри­тие, за мак­си­мално нагря­ване, а ваку­у­мът между стъ­к­ле­ните стени, подобно на термус, оси­гу­рява мини­мални тем­пе­ра­турни загуби.

Изключи­телно здравото стъкло на тръ­бич­ките издъ­ржа на гра­душка със среден размер, но даже при повре­ждане на една или няколко тръ­бички, колек­торът продъ­л­жава да работи. Подмяната на повре­де­ните тръ­бички се осъще­ствява изклю­чи­телно лесно и не е нужно да се прекъ­сва рабо­тата на систе­мата.

Устрой­ство на ваку­ум­ния колек­тор

Колектор SUNSYSTEM VTC има есте­ти­чен дизайн, лесен е за транс­пор­ти­ране, монтаж и обслуж­ване, а надежд­ните и устой­чиви на коро­зия мате­ри­али, удъ­л­жа­ват мак­си­мално него­вата работа.

В зави­си­мост от моди­фи­ка­ци­ята, в един колек­тор може да има 15, 20 или 30 ваку­умни тръби.

Базови цени

Достав­ката на колек­то­рите SUNSYSTEM на тери­то­ри­ята на България се извър­шва без­платно.

Вакуумни тръби, бр.Обща повърх­ност, m2Стойност
152.36660
203.11868
304.551 251

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Техниче­ски пара­метри

Видео

Един от вари­ан­тите за отоп­ле­ние на къща, с помоща на пеле­тен котел BURNiT и слън­чеви колектори SANSYSTEM:

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by