Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия слън­чев заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVL

Китайският гигант BYD, изве­стен със своите елек­три­че­ски авто­буси, авто­мо­били и системи за съхра­не­ние на елек­три­ческа енер­гия, започна про­из­вод­ството ...

Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

PV система за нагряване на вода ThermoSol

PV система за нагряване на вода ThermoSol

Контро­лер ThermoSol — алтер­на­ти­вен начин за загря­ване на бито­вата вода със слън­чева енер­гия. Обикно­вено за това се използ­ват слън­чеви колек­тори и спе­ци­ални бой­лери с топло­об­мен­ници, но систе­мата ТермоСол поз­во­лява да се свърже нагре­ва­те­лен еле­мент от кон­вен­цио­на­лен бойлер към фото­вол­та­ични модули.

Съдържа­ние

Цена на ком­плекта
Принцип на работа
Техниче­ски пара­метри
Допълни­телни снимки
Докумен­та­ция ThermoSol

Цена на ком­плекта

Контро­лерът е про­ек­ти­ран и про­из­ве­ден в България от нашите парт­ньори. При нас можете да заку­пите кон­тро­лер ThermoSol, фото­вол­та­ични модули, кабели, съе­ди­ни­тели и кре­пежни еле­менти за само­сто­я­телно инста­ли­ране на обо­рудва­нето. Предла­гаме и ком­плексни услуги за про­ек­ти­ране и монтаж на фото­вол­та­ични системи.

Контро­лер ThermoSol1 бр.
Модули Trina Solar TSM-PE05H, 280 Wp4 бр.
Цена на ком­плекта1 698 лв

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Принцип на работа

Слънче­вите модули про­из­веж­дат посто­я­нен ток, който обик­но­вено се пре­об­ра­зува в про­мен­лив, с известни загуби, с помо­щта на инвер­тор. Но за да загрее вода от фото­вол­та­ични модули, няма нужда да се пре­об­ра­зува посто­я­нен ток в про­мен­лив, тъй като оби­чай­ният нагре­ва­те­лен еле­мент на всеки бойлер работи пер­фектно и с посто­я­нен ток. По този начин, няма нужда от купу­ване на спе­ци­а­лен бойлер с топло­об­мен­ник, а може да се използ­ват обик­но­ве­ните.

Загряване на вода чрез фото­вол­та­ични модули

Загряване на вода чрез фото­вол­та­ични модули

Монтаж на цялата система отнема зна­чи­телно по-малко време в срав­не­ние с инста­ли­ра­нето на слън­чев колек­тор. Понякога просто не е въз­можно да се поста­вят медни тръби от покрива към бой­лера, в този случай фото­вол­та­ич­ната система решава про­блема напълно. Този подход има няколко пре­дим­ства, които подробно опи­са­хме в ста­ти­ята фото­вол­та­ично загря­ване на вода.

Например: един кон­тро­лер ThermoSol с четири соларни модула по 280 вата може да оси­гури загря­ване на вода в бойлер с нагре­ва­те­лен еле­мент от 3 kW и с обем до 120 литра. Слънче­вите модули трябва да отго­ва­рят на пара­мет­рите на кон­тро­лера за входна мощ­ност, ток и напре­же­ние.

Контрол­лер ThermoSol за загря­ване на бой­лера от слън­цето

Бутонът AC/DC поз­во­лява прев­клю­ч­ване режи­мите за загря­ване на бой­лера: от мре­жата или от солар­ните модули. Също така в настрой­ките на кон­тро­лера може да се зададе график за прев­клю­ч­ване и мак­си­мална тем­пе­ра­тура на загря­ване на водата.

ThermoSol трябва да бъде посто­янно свър­зан към мре­жата, дори ако е избран режим на загря­ване на вода от слън­цето. Това е необ­хо­димо за рабо­тата на самия кон­тро­лер.

Техниче­ски пара­метри

AC вход
Входно напре­же­ние230 V (±10%) ~50 Hz
AC изход
Максима­лен изхо­ден ток16 A
DC вход
Максимална PV мощ­ност1 500 W
Максима­лен ток10.0 A
Минимално напре­же­ние60 V
Максимално напре­же­ние180 V
Препоръ­чи­те­лен бойлер
При PV мощ­ност 1 kW2÷3 kW, 100 l
При PV мощ­ност 0.8 kW1.2÷1.5 kW, 80 l

Максима­лен обем на бой­лера за един кон­тро­лер ThermoSol — 120 литра. За загря­ване на 200-литров бойлер може да се използ­ват два кон­тро­лера и два нагре­ва­телни еле­мента.

Допълни­телни снимки

PV-система за загря­ване на вода ThermoSol

Контро­лер за загря­ване на вода ThermoSol

ThermoSol устрой­ство за затоп­ляне на вода от фото­вол­та­ични модули

Докумен­та­ция ThermoSol

Инструк­ция ThermoSol

Характе­ри­стики ThermoSol

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by