Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Наредба № 6 за присъединяване към мрежа

 ...

Закон за устройство на територията

«Законът за устрой­ство на тери­то­ри­ята» (ЗУТ) регу­лира обще­стве­ните отно­ше­ния, свър­зани с про­стран­ствено пла­ни­ране, инве­сти­ционно ...

Слънчева централа във Варна #2

През август 2019 година изгра­ди­хме вто­рата хибридна соларна цен­трала във Варна. Целта на кли­ента — да се нама­лят смет­ките за елек­три­чество ...

Слънчева централа в планината

Къща в пла­ни­ната — меч­тата на много хора. Приятно е да се живее далеч от циви­ли­за­ци­ята, насла­жда­вайки се на звуците ...

Слънчева централа във Варна #1

През април 2019 година младо семей­ство от Варна ни поръча да изгра­дим хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала за своя нов дом. Ние напра­вихме ...

Слънчева централа в град Омуртаг

През май 2019 година ние мон­ти­рахме слън­чева елект­ро­цен­трала за малка къща. Целта на кли­ента — да намали смет­ките за елек­тро­е­нергия ...

PV система за нагряване на вода ThermoSol

PV система за нагряване на вода ThermoSol

Контро­лер ThermoSol — алтер­на­ти­вен начин за загря­ване на бито­вата вода със слън­чева енер­гия. Обикно­вено за това се използ­ват слън­чеви колек­тори и спе­ци­ални бой­лери с топло­об­мен­ници, но систе­мата ТермоСол поз­во­лява да се свърже нагре­ва­те­лен еле­мент от кон­вен­цио­на­лен бойлер към фото­вол­та­ични модули.

Съдържа­ние

Цена на ком­плекта
Принцип на работа
Техниче­ски пара­метри
Допълни­телни снимки
Докумен­та­ция ThermoSol

Цена на ком­плекта

Контро­лерът е про­ек­ти­ран и про­из­ве­ден в България от нашите парт­ньори. При нас можете да заку­пите кон­тро­лер ThermoSol, фото­вол­та­ични модули, кабели, съе­ди­ни­тели и кре­пежни еле­менти за само­сто­я­телно инста­ли­ране на обо­рудва­нето. Предла­гаме и ком­плексни услуги за про­ек­ти­ране и монтаж на фото­вол­та­ични системи.

Контро­лер ThermoSol1 бр.
Модули Trina Solar TSM-PE05H, 280 Wp4 бр.
Цена на ком­плекта1 698 лв

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Принцип на работа

Слънче­вите модули про­из­веж­дат посто­я­нен ток, който обик­но­вено се пре­об­ра­зува в про­мен­лив, с известни загуби, с помо­щта на инвер­тор. Но за да загрее вода от фото­вол­та­ични модули, няма нужда да се пре­об­ра­зува посто­я­нен ток в про­мен­лив, тъй като оби­чай­ният нагре­ва­те­лен еле­мент на всеки бойлер работи пер­фектно и с посто­я­нен ток. По този начин, няма нужда от купу­ване на спе­ци­а­лен бойлер с топло­об­мен­ник, а може да се използ­ват обик­но­ве­ните.

Загряване на вода чрез фото­вол­та­ични модули

Загряване на вода чрез фото­вол­та­ични модули

Монтаж на цялата система отнема зна­чи­телно по-малко време в срав­не­ние с инста­ли­ра­нето на слън­чев колек­тор. Понякога просто не е въз­можно да се поста­вят медни тръби от покрива към бой­лера, в този случай фото­вол­та­ич­ната система решава про­блема напълно. Този подход има няколко пре­дим­ства, които подробно опи­са­хме в ста­ти­ята фото­вол­та­ично загря­ване на вода.

Например: един кон­тро­лер ThermoSol с четири соларни модула по 280 вата може да оси­гури загря­ване на вода в бойлер с нагре­ва­те­лен еле­мент от 3 кВт и с обем до 120 литра. Слънче­вите модули трябва да отго­ва­рят на пара­мет­рите на кон­тро­лера за входна мощ­ност, ток и напре­же­ние.

Контрол­лер ThermoSol за загря­ване на бой­лера от слън­цето

Бутонът AC/DC поз­во­лява прев­клю­ч­ване режи­мите за загря­ване на бой­лера: от мре­жата или от солар­ните модули. Също така в настрой­ките на кон­тро­лера може да се зададе график за прев­клю­ч­ване и мак­си­мална тем­пе­ра­тура на загря­ване на водата.

ThermoSol трябва да бъде посто­янно свър­зан към мре­жата, дори ако е избран режим на загря­ване на вода от слън­цето. Това е необ­хо­димо за рабо­тата на самия кон­тро­лер.

Техниче­ски пара­метри

AC вход
Входно напре­же­ние230 В (±10%) ~50 Хц
AC изход
Максима­лен изхо­ден ток16 А
DC вход
Максимална PV мощ­ност1 500 Вт
Максима­лен ток10.0 А
Минимално напре­же­ние60 В
Максимално напре­же­ние180 В
Препоръ­чи­те­лен бойлер
При PV мощ­ност 1 кВт2÷3 кВт, 100 л
При PV мощ­ност 0.8 кВт1.2÷1.5 кВт, 80 л

Максима­лен обем на бой­лера за един кон­тро­лер ThermoSol — 120 литра. За загря­ване на 200-литров бойлер може да се използ­ват два кон­тро­лера и два нагре­ва­телни еле­мента.

Допълни­телни снимки

PV-система за загря­ване на вода ThermoSol

Контро­лер за загря­ване на вода ThermoSol

ThermoSol устрой­ство за затоп­ляне на вода от фото­вол­та­ични модули

Докумен­та­ция ThermoSol

Инструк­ция ThermoSol

Характе­ри­стики ThermoSol

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2020 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, булевард Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За нашата компания
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by