Оборудване за авто­номна енер­гетика

От фирма NENCOM можете да заку­пите и да поръ­чате монтаж на всички съоръ­же­ния за използване на възоб­но­вя­еми енер­гийни източници.

Соларни панели и фото­вол­та­ични цен­тралиСоларни панели и фото­вол­та­ични цен­трали

Фотовол­та­ич­ните панели в солар­ните цен­трали от изгрев до залез пре­об­ра­зу­ват неуморно свет­ли­ната в елек­три­че­ство.

Системи за съхра­не­ние на енер­гияСистеми за съхра­не­ние на енер­гия

Акумули­рат елек­три­че­с­ката енер­гия за авто­номна работа и опти­ми­за­ция на раз­хо­дите

Слънчеви колек­ториСлънчеви колек­тори

Нагряват вода за битови нужди и за отоп­ле­ние...

Обемни водо­на­гре­ва­телиОбемни водо­на­гре­ва­тели

Съхраня­ват гореща вода за отоп­ле­ние и битови нужди...

Пелетни камини и печкиПелетни камини и печки

Отопля­ват и укра­ся­ват всяко поме­ще­ние, при това рабо­тят в напълно авто­ма­ти­чен режим

Котли на твърдо гориво и пелетни горелкиКотли на твърдо гориво и пелетни горелки

Позволя­ват ико­но­мично да се отоп­ля­ват частни жилища, хотели, ресто­ранти и фаб­рики

Контрол и опти­ми­за­ция на енер­го­по­треб­ле­ниеКонтрол и опти­ми­за­ция на енер­го­по­треб­ле­ние

Събират ста­ти­стика и пома­гат при опти­ми­зи­ране на раз­хо­дите за елек­три­че­ство

Ветроге­не­ра­ториВетроге­не­ра­тори

Денонощно пре­об­ра­зу­ване на вятър­ната енер­гия в елек­три­че­ство ...

Мрежови фото­вол­та­ични системи

Фотовол­та­ична цен­трала, свър­зана към пуб­лич­ната елек­три­ческа мрежа (On-Grid или Grid-Tied Solar Power System) нама­лява или напълно изклю­чва кон­су­ма­ци­ята на елек­тро­е­нер­гия от мре­жата в свет­лата част на деня

Автономни фото­вол­та­ични системиАвтономни фото­вол­та­ични системи

Соларна цен­трала без свър­зване към външ­ната мрежа (Off-Grid или Stand-alone Solar Power System) оси­гу­рява неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия

Хибридни фото­во­ла­та­ични системиХибридни фото­во­ла­та­ични системи

Фотовол­та­ична цен­трала (соларна елект­ро­цен­трала), съче­та­ваща въз­мож­но­стите на мре­жо­вите и авто­ном­ните системи, се нарича Hybrid Solar Power System

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи