Водни пелетни камини BURNiT

Промоция BURNiT Comfort PM: подарък Wi-Fi тер­мо­стат

Пелетните камини BURNiT Comfort PM Plus имат водна риза и поз­во­ля­ват отоп­ля­ва­нето на по-големи поме­ще­ния. Камините с водни кон­тури — това са надеждни, ико­но­мични и еко­ло­гични системи за отоп­ле­ние.

Топлината от огъня се раз­про­стра­нява по ради­а­то­рите и се съхра­нява в тях даже и след изклю­ч­ва­нето на ками­ната в тече­ние на много часове. При нера­бо­теща дълго време камина в сту­де­ните месеци, се използва за топло­но­си­тел анти­фриз, който не губи своите свой­ства и при тем­пе­ра­тури до −40 °C и по този начин не вади систе­мата и ками­ната от екс­пло­ата­ция.

Базови цени

Достав­ката на ками­ните BURNiT на тери­то­ри­ята на България се извър­шва без­платно. Пуска в екс­пло­ата­ция на ками­ните BURNiT, заку­пени от фирма NENCOM, на тери­то­ри­ята на Варнен­ска област се извър­шва без­платно. Подарък: Wi-Fi тер­мо­стат proSmart BBoil с кабе­лен сензор.

Мощност, кВтОтопля­ема площ, м2Стойност, лв с ДДС
13до 1202 550
18до 2002 620
25до 2502 700
Бърз кредитКупи или питай

Гаранция

За получ­ване на офи­ци­ална гаран­ция е необ­хо­димо ками­ната да бъде пус­ната в екс­пло­ата­ция от ото­ри­зи­ран сервиз на BURNiT. Фирма NENCOM е ото­ри­зи­ран сервиз. Цената за пус­кане в екс­пло­ата­ция, след монтаж на водни пелетни камини BURNiT, които не са заку­пени от фирма NENCOM, струва 115 лв.

Сертифи­кат NENCOM за мон­ти­ране на про­дук­тите с марка BURNiT by SUNSYSTEM

Като гориво се използ­ват пелети — пре­со­вани дър­весни стружки. Те обра­зу­ват мини­мално коли­че­ство пепел, имат висока ефек­тив­ност и не са необ­хо­дими спе­ци­ални усло­вия за съхра­не­ние. Възможна е ком­би­на­ция с газови, елек­три­че­ски или други котли.

Управле­ние BURNiT Comfort PM

Удобното елек­тронно управ­ле­ние ви поз­во­лява да избе­рете под­хо­дящ режим на работа на ками­ната, а инте­лек­ту­ал­ният кон­тро­лер ще управ­лява авто­ма­тично пода­ва­нето на въздух и пелети.

Пелетна камина BURNiT Comfort PM

Камините изглеж­дат пре­красно и са налични в три цвята: бордо, черен и сло­нова кост. Така също има две моди­фи­ка­ции за раз­лични по площ поме­ще­ния.

Монтаж на пелетна камина в офиса

Инстали­ране на камина BURNiT Comfort PM

Пример за инста­ли­ране на камина в апар­та­мент

Техниче­ски пара­метри BURNiT Comfort PM Plus 13 kW

Номинална мощ­ност13 кВт
Минимална мощ­ност5.5 кВт
Мощност топло­от­да­ване на вод­ната риза11 кВт
Мощност директно топло­от­да­ване в поме­ще­ни­ето2 кВт
Консума­ция на елек­тро­е­нер­гия150 Вт
Отопля­ема площдо 120 м2
Размери В × Ш × Д90 × 53 × 52 см
Маса120 кг
Вмести­мост бункер пелети12 кг
Тръба входящ въздух / Изходящи газове∅ 80 / 80 мм
Темпера­тура на изхо­дя­щите газове≤180 °C
Среден разход на гориво за час1.5 кг
Време за изга­ряне на пълен бункер пелети при мак­си­мална мощ­ност8 часа
Съдържа­ние на CO в димния газ0.02 %
Вход / Изход водна ризащуцер ∅ 1″

Техниче­ски пара­метри BURNiT Comfort PM Plus 18 kW

Номинална мощ­ност18 кВт
Минимална мощ­ност7.1 кВт
Мощност топло­от­да­ване на вод­ната риза15.5 кВт
Мощност директно топло­от­да­ване в поме­ще­ни­ето2.5 кВт
Консума­ция на елек­тро­е­нер­гия150 Вт
Отопля­ема площдо 200 м2
Размери В × Ш × Д90 × 53 × 52 см
Маса140 кг
Вмести­мост бункер пелети15 кг
Тръба входящ въздух / Изходящи газове∅ 80 / 80 мм
Темпера­тура на изхо­дя­щите газове≤180 °C
Среден разход на гориво за час1.8 кг
Време за изга­ряне на пълен бункер пелети при мак­си­мална мощ­ност10 часа
Съдържа­ние на CO в димния газ0.02 %
Вход / Изход водна ризащуцер ∅ 1″

Техниче­ски пара­метри BURNiT Comfort PM Plus 25 kW

Номинална мощ­ност25 кВт
Минимална мощ­ност11 кВт
Мощност топло­от­да­ване на вод­ната риза21.5 кВт
Мощност директно топло­от­да­ване в поме­ще­ни­ето3.5 кВт
Консума­ция на елек­тро­е­нер­гия150 Вт
Отопля­ема площдо 250 м2
Размери В × Ш × Д110 × 58 × 68 см
Маса180 кг
Вмести­мост бункер пелети45 кг
Тръба входящ въздух / Изходящи газове∅ 80 / 80 мм
Темпера­тура на изхо­дя­щите газове≤180 °C
Среден разход на гориво за час3 кг
Време за изга­ряне на пълен бункер пелети при мак­си­мална мощ­ност12 часа
Съдържа­ние на CO в димния газ0.02 %
Вход / Изход водна ризащуцер ∅ 1″

BURNiT Comfort PM plus вид отзад и отво­рена

Инструк­ции BURNiT Comfort PM

Инструк­ция за екс­пло­ата­ция BURNiT Comfort PM

Инструкция за монтаж BURNiT Comfort PM

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи