Фотовол­таични модули Sunsystem Poly

Слънчеви панели SUNSYSTEM PolyПоликри­стал­ните панели SUNSYSTEM са изра­бо­тени от висо­ко­я­костни мате­ри­али и надеждно се про­ти­во­по­ста­вят на въз­дей­стви­ето на окол­ната среда.

Всеки фото­е­лек­три­че­ски модул на Сънсистем е пре­ми­нал инди­ви­ду­ална про­верка на каче­ството и съо­т­вет­ства на нор­мите на UL 1703, CE, IEC 61215, IEC 61730–1 и IEC 61730–2.

Слънче­вите бате­рии SUNSYSTEM Poly могат да се използ­ват както за елект­ро­цен­трали, така и за енер­го­снаб­дя­ване на хотели, ресто­ранти, частни домове и вся­ка­кви други обекти.

Максимал­ната мощ­ност варира в диа­па­зона от 50 до 240 Вт в зави­си­мост от коли­че­ството на клет­ките в един панел и тех­ните раз­мери.

Срокът на екс­пло­ата­ция при запазване на 80% от декла­ри­ра­ната пикова мощ­ност — 25 години.

Гаранция на про­из­во­ди­теля — 10 години.

Примерни инста­ла­ции

Слънчеви бате­рии SUNSYSTEM Poly

Слънчеви панели SUNSYSTEM Poly

Слънчеви модули SUNSYSTEM Poly

Кратки харак­те­ри­стики

Пикова мощ­ност, WpНапреже­ние
(без товар / при мак­си­мално нато­вар­ване), V
Ефектив­ност
(клетки / панели), %
Количе­ство клеткиРазмери на панела, мм
5021.6 / 17.013.1 / 11.236 (4×9)670×536×35
6021.8 / 17.613.7 / 11.936 (4×9)670×770×35
13021.8 / 17.814.8 / 13.336 (4×9)1485×670×35
14022.1 / 18.015.4 / 14.136 (4×9)1485×670×35
23036.2 / 29.715.8 / 14.160 (6×10)1650×990×40
23536.7 / 30.216.1 / 14.460 (6×10)1650×990×40
24037.2 / 30.616.4 / 14.760 (6×10)1650×990×40

Докумен­та­ция

Пълна харак­те­ри­стика на пане­лите SUNSYSTEM Poly 50 Wp

Пълна харак­те­ри­стика на пане­лите SUNSYSTEM Poly 60 Wp

Пълна харак­те­ри­стика на пане­лите SUNSYSTEM Poly 130/140 Wp

Пълна харак­те­ри­стика на пане­лите SUNSYSTEM Poly 230/235/240 Wp

Сертифи­кат на пане­лите SUNSYSTEM Poly

Цени

Достав­ката на бате­ри­ите SUNSYSTEM на тери­то­ри­ята на България се извър­шва без­платно.

Стойно­стта на солар­ните фото­вол­та­ични панели зависи от тях­ното коли­че­ство, скла­до­вите налич­но­сти на про­из­во­ди­теля и сро­ко­вете за доставка. Направете заявка, за да полу­чите инди­ви­дуална оферта.

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи