Бойлер SUNSYSTEM SN

Бойлер SUNSYSTEM SNБойлерите SUNSYSTEM SN са пред­на­зна­чени за нагря­ване и съхра­не­ние на вода от възоб­но­вя­еми източ­ници на енер­гия, като слън­чеви колек­тори или котли на био­го­риво.

Голямата площ на топло­об­мен­ника и мощ­ната топло­изо­ла­ция на кор­пуса оси­гу­ря­ват мак­си­мална ефек­тивна работа. Стомане­ния корпус на нагре­ва­теля е покрит с тита­ниев емайл и има вгра­ден маг­не­зиев анод за защита от коро­зия.

Работното наля­гане на водо­съдъ­р­жа­теля е до 10 бара, а на топло­об­мен­ника до 16 бара. В кор­пуса има тех­ни­че­ски отвор за обслуж­ва­нето му.

Като опция може да се мон­ти­рат тер­мо­метър, тер­мо­ле­гу­ла­тор, елек­три­че­ски нагре­ва­тел и пред­па­зи­те­лен клапан на 8 бара.

Обемът на бой­лера е: 150, 200, 300, 400, 500, 750, 1000 и 1500 литра.

Базови цени

Достав­ката на бой­ле­рите и буфе­рите SUNSYSTEM на тери­то­ри­ята на България се извър­шва без­платно.

Обем, лВисочина, ммДиаметър, ммСтойност, лв с ДДС
1501 070560516
2001 340560599
250803
3001 4206601 008
4001 4707501 178
5001 7207501 396
7502 0009502 171
1 0002 0501 0502 318
1 5002 3101 0504 004
Купи или питай

Устрой­ство на бой­лера

Устрой­ството на бой­лера SUNSYSTEM SN

Техниче­ски пара­метри

Техниче­ски пара­метри на бойлера SUNSYSTEM SN

 ← Споделете

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи