Бойлер SUNSYSTEM SN и SON

Бойлер SUNSYSTEM SNБойлерите SUNSYSTEM SN (с 1 сер­пен­тина) и SON (с 2 сер­пен­тини) са пред­на­зна­чени за нагря­ване и съхра­не­ние на вода от възоб­но­вя­еми източ­ници на енер­гия, като слън­чеви колек­тори или котли на био­го­риво.

Голямата площ на топло­об­мен­ника и мощ­ната топло­изо­ла­ция на кор­пуса оси­гу­ря­ват мак­си­мална ефек­тивна работа. Стомане­ния корпус на нагре­ва­теля е покрит с тита­ниев емайл и има вгра­ден маг­не­зиев анод за защита от коро­зия.

Работното наля­гане на водо­съдъ­р­жа­теля е до 10 бара, а на топло­об­мен­ника до 16 бара. В кор­пуса има тех­ни­че­ски отвор за обслуж­ва­нето му.

Като опция може да се мон­ти­рат тер­мо­метър, тер­мо­ле­гу­ла­тор, елек­три­че­ски нагре­ва­тел и пред­па­зи­те­лен клапан на 8 бара.

Обемът на бой­ле­рите е: 150, 200, 300, 400, 500, 750, 1000 и 1500 литра.

Достав­ката на бой­ле­рите и буфе­рите SUNSYSTEM SN и SON на тери­то­ри­ята на България се извър­шва без­платно.

Базови цени за SN (с 1 сер­пен­тина)

Обем, лВисочина, ммДиаметър, ммСтойност, лв с ДДС
1501 080560513
2001 350560599
3001 4206601 007
4001 4707501 178
5001 7207501 387
7502 0109502 166
1 0002 0601 0502 309
1 5002 3101 0503 990
Купи или питай

Базови цени за SON (с 2 сер­пен­тини)

Обем, лВисочина, ммДиаметър, ммСтойност, лв с ДДС
1501 080560599
2001 350560675
3001 4206601 112
4001 4707501 302
5001 7207501 492
7502 0109502 404
1 0002 0601 0502 641
1 5002 3101 0504 142
Купи или питай

Устрой­ство на бой­лера

Устрой­ството на бой­лера SUNSYSTEM SN

Техниче­ски пара­метри

Техниче­ски пара­метри на бойлера SUNSYSTEM SN

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи