Термопомпа SUNSYSTEM TDА-E

Термопомпа SUNSYSTEM TDB-C EТермопом­пата SUNSYSTEM TDA-E използва аеро­тер­мална енер­гия за нагря­ване на топла вода. Усилвайки топ­ли­ната от въз­духа, тя я пре­дава на водата във водо­съдъ­р­жа­теля с кое­фи­ци­ент на транс­фор­ма­ция 3.4.

Тоест, изра­д­ходва 1 кВт елек­три­ческа енер­гия, тер­мо­ди­на­мич­ният водо­на­гре­ва­тел про­из­вежда 3.4 кВт топ­линна енер­гия, което го прави изклю­чи­телно изго­ден в срав­не­ние с обик­но­ве­ните елек­три­че­ски нагре­ва­тели.

Устрой­ството има елек­тронно управ­ле­ние, работи авто­номно и без­шумно (61dB (A)), поддъ­ржа тем­пе­ра­тура до 60 °C. При необ­хо­ди­мост за нагря­ване на по-висока тем­пе­ра­тура се използва допъл­ни­те­лен елек­три­че­ски нагре­ва­тел.

Термопом­пите SUNSYSTEM имат ефек­тивна топло­изо­ла­ция, ком­плексна защита от коро­зия, анти­бак­те­ри­ална функ­ция и са еле­мен­тарни за монтаж. В тях се използва еко­ло­ги­чен и без­опа­сен хла­ди­лен агент R134a.

Благода­ре­ние на своите каче­ства е въз­можна инста­ла­ция в нежи­лищно поме­ще­ние с оси­гу­рен приток на свеж въздух от външ­ната среда. Също така систе­мата изсу­шава влажен въздух.

Базови цени

Достав­ката на тер­мо­пом­пите SUNSYSTEM на тери­то­ри­ята на България се извър­шва без­платно.

Обем, лВисочина, ммДиаметър, ммСтойност, лв с ДДС
2001 6206752 808
3001 8646752 884
Бърз кредитКупи или питай

Устрой­ство на тер­мо­пом­пата

Устрой­ство на тер­мо­пом­пата SUNSYSTEM TDB-C E

1. Модул на тер­мо­пом­пата
2. Въздухо­про­вод входящ въздух
3. Въздухо­про­вод изхо­дящ въздух
4. Естетична PVC обшивка, цвят RAL 9006
5. Високо­е­фек­тивна топло­изо­ла­ция
6. Водосъдъ­р­жа­тел от нис­ко­въг­ле­родна сто­мана
7. Титаниев емайл (DIN 4753–3)
8. Меден кон­ден­за­тор
9. Конден­затна тръба
10. Ревизи­о­нен отвор
11. Допълни­те­лен елек­тро­на­гре­ва­тел 2kW
12. Аноден про­тек­тор (DIN 4753–6)

Устрой­ство на модула

Устрой­ство на модула SUNSYSTEM TDB-C E1. Декора­тивно покри­тие
2. Вентила­тор
3. Изпари­тел
4. Устрой­ство за управ­ле­ние
5. Основа
6. Компре­сор
7. Четири­пъ­тен клапан
8. Пресостат
9. Вентил за заре­ждане
10. Конден­зо­уло­ви­тел
11. Възвра­тен клапан
12. Филтър дехид­ра­та­тор
13. Терморе­гу­ли­ращ вентил

Принцип на работа

Принцип на работа SUNSYSTEM TDB-C E

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи