Пълни слън­чеви ком­плекти SUNSYSTEM

Пълни слън­чеви ком­плекти SUNSYSTEM

Готовите ком­плекти за снаб­дя­ване с гореща вода от слън­чева енер­гия на осно­вата на ком­по­нен­тите на фирма SUNSYSTEM вклю­ч­ват бойлер, слън­чеви колек­тори, мон­тажни стойки, пом­пена група, управ­ля­ваща елек­тро­ника, раз­ши­ри­те­лен съд и топло­но­си­тел.

Базови цени

Достав­ката на ком­плекти SUNSYSTEM на тери­то­ри­ята на България се извър­шва без­платно. Подарък: Wi-Fi тер­мо­стат proSmart BBoil с кабе­лен сензор (99 лв).

КомплектОбем, лСтойност, лв с ДДС
Плосък колек­тор и стенен бойлер801 812 1 720
1201 918 1 820
Плосък колек­тор и подов бойлер2002 902 2 757
5005 219 4 959
Вакуумен колек­тор и стенен бойлер1201 875 1 782
2002 206 2 096
Вакуумен колек­тор и подов бойлер2002 654 2 522
5005 400 5 130

Комплек­тите не вклю­ч­ват монтаж, тръби, тръбна топло­изо­ла­ция, пре­ход­ници и някои други ком­по­ненти, необ­хо­ди­мо­стта от които може да се опре­дели след оглед на обекта.

Бърз кредитКупи или питай

Плосък колек­тор и стенен бойлер

Тази система е под­хо­дяща за семей­ства от 2-3 човека или него­лям офис. Тя вклю­чва стенен бойлер SUNSYSTEM серия MB-S1 с обем 80 и 120 литра със сер­пен­тина и елек­три­че­ски нагре­ва­тел 3 кВт, плосък слън­чев колек­тор SUNSYSTEM Select 2м2, мон­тажна стойка за слън­че­вия колек­тор, пом­пена група, управ­ля­ваща елек­тро­ника DeltaSol BS4, раз­ши­ри­те­лен съд SMF и 5 литра про­пи­лен­гли­кол.

Комплект MB + PK SL FP 80-120 л

Бойлер SUNSYSTEM серия MB-S180 л120 л
Слънчев колек­тор SUNSYSTEM Select 2м21 бр1 бр
Монтажна стойка за колек­тора1 бр1 бр
Слънчева пом­пена група1 бр1 бр
Управля­ваща елек­тро­ника DeltaSol BS4

1 бр

1 бр
Разшири­те­лен съд SMF12 л12 л
Топлоно­си­тел про­пи­лен­гли­кол5 л5 л
Бърз кредитКупи или питай

Плосък колек­тор и подов бойлер

Системата с подов бойлер е много под­хо­дяща за частни домове, ресто­ранти и големи офиси. Комплек­тите вклю­ч­ват 2 или 4 плоски слън­чеви колек­тора SUNSYSTEM Select 2м2, в зави­си­мост от обема на бой­лера, а също така мон­тажни стойки за колек­то­рите, пом­пена група, управ­ля­ваща елек­тро­ника, раз­ши­ри­те­лен съд и про­пи­лен­гли­кол. Бойлерите от серия SON са снаб­дени с две сер­пен­тини и елек­три­че­ски нагре­ва­тел, което поз­во­лява да използ­ват за нагря­ване на вода не само енер­гия от слън­цето, но и всеки котел или елек­три­че­ство от мре­жата.

Комплект SON + PK SL FP 200-500 л

Бойлер SUNSYSTEM серия SON200 л500 л
Слънчев колек­тор SUNSYSTEM Select 2м22 бр4 бр
Монтажна стойка за колек­тора1 бр2 бр
Слънчева пом­пена група1 бр1 бр
Управля­ваща елек­тро­ника DeltaSol BS41 бр1 бр
Разшири­те­лен съд SMF12 л50 л
Топлоно­си­тел про­пи­лен­гли­кол10 л20 л
Бърз кредитКупи или питай

Вакуумен колек­тор и стенен бойлер

Тази система е под­хо­дяща за семей­ства от 3-5 човека или офис. Нейната осо­бе­ност е използва­нето на тръбен ваку­у­мен колек­тор, който работи достатъчно добре даже и в сту­дено време при нали­чие на слънце. Комплек­тите вклю­ч­ват стенен бойлер SUNSYSTEM серия MB-S1 с обем 120 литра или серия BB-S1 с обем 200 литра със спи­рални топло­об­мен­ници и елек­три­че­ски нагре­ва­тел 3 кВт, ваку­у­мен слън­чев колек­тор SUNSYSTEM VTC с 15 или 20 тръби, пом­пена група, управ­ля­ваща елек­тро­ника, раз­ши­ри­те­лен съд и про­пи­лен­гли­кол.

Комплект MB-BB + VTC 120-200 л

Бойлер SUNSYSTEM серия MB/BB-S1120 л200 л
Слънчев колек­тор SUNSYSTEM VTC15 тръби20 тръби
Слънчева пом­пена група1 бр1 бр
Управля­ваща елек­тро­ника DeltaSol BS41 бр1 бр
Разшири­те­лен съд SMF12 л12 л
Топлоно­си­тел про­пи­лен­гли­кол5 л5 л
Бърз кредитКупи или питай

Вакуумен колек­тор и подов бойлер

Система за голямо семей­ство, офис или ресто­рант на осно­вата на тръбен ваку­у­мен колек­тор, който има високо КПД даже в сту­дено време при нали­чие на слънце. Комплек­тите вклю­ч­ват подов бойлер SUNSYSTEM серия SON с обем 200 или 500 литра с две сер­пен­тини и елек­три­че­ски нагре­ва­тел, ваку­у­мен слън­чев колек­тор SUNSYSTEM VTC с 20 или 30 тръби, пом­пена група, управ­ля­ваща елек­тро­ника, раз­ши­ри­те­лен съд и про­пи­лен­гли­кол.

Комплект SON + VTC 200-500 л

Бойлер SUNSYSTEM серия SON200 л500 л
Слънчев колек­тор SUNSYSTEM VTC20 тръби30 тръби
Слънчева пом­пена група1 бр1 бр
Управля­ваща елек­тро­ника DeltaSol BS41 бр1 бр
Разшири­те­лен съд SMF12 л50 л
Топлоно­си­тел про­пи­лен­гликол10 л20 л
Бърз кредитКупи или питай
 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи