Слънчеви колектори SUNSYSTEM Select

Плоските слън­чеви колек­тори SUNSYSTEM са про­ек­ти­рани с алу­ми­ни­ева рамка, която пред­пазва колек­тора от суро­вите зимни усло­вия, и съо­т­ветно удъ­л­жава него­вия живот.

SUNSYSTEM Select имат висо­ко­тех­но­ло­гично селек­тивно покри­тие, което оси­гу­рява мак­си­мално нагря­ване на топло­но­си­теля даже и при слабо слънце.

Колекто­рите са покрити със защитно стъкло Durasolar P+, което не само издъ­ржа на сняг и гра­душка, но също така ефек­тивно направ­лява слън­че­вата топ­лина и я насочва към абсор­бера и не поз­во­лява отра­зя­ва­нето и от колек­тора. Елемен­тите на абсор­ба­тора са изра­бо­тени изцяло от мед и оси­гу­ря­ват много добра топло­про­во­ди­мост между слън­цето и топ­лин­ния агент.

За хер­ме­ти­за­ци­ята на колек­тора се използва сили­кон, който е устой­чив на ултра­ви­о­ле­то­вото излъ­ч­ване, а изклю­чи­тел­ната топло­изо­ла­ция се постига с поста­вя­нето на каменна вата, която свежда топ­лин­ните загуби почти до нула. След сгло­бя­ва­нето всеки колек­тор се про­ве­рява за хер­ме­тич­ност.

Рамката има есте­ти­чен вид и оси­гу­рява бърз и лесен монтаж.


Ориента­ция: хори­зон­тална и вер­ти­кална

Варианти за свър­зване: щуцер ½" и извод за ком­пре­си­о­нен монтаж ∅22

Типови раз­мери: 2.15м2, 2.5м2 и 2.7м2

Базови цени SUNSYSTEM Select

Достав­ката на колек­то­рите SUNSYSTEM на тери­то­ри­ята на България се извър­шва без­платно.

Обща повърх­ност, м2Абсорбена повърх­ност, м2Стойност
2.151.94526
2.702.41657

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Базови цени SUNSYSTEM Select — хори­зон­та­лен монтаж

Обща повърх­ност, м2Абсорбена повърх­ност, м2Стойност
2.151.94531
2.702.41664

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Техниче­ски пара­метри

Видео

Един от вари­ан­тите за отоп­ле­ние на къща, с помоща на пеле­тен котел BURNiT и слън­чеви колек­тори Сансистем:

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи