Термоси­фонна система SUNSYSTEM TSS

Термоси­фонна система TSSТермоси­фон­ните системи SUNSYSTEM TSS са енер­гийно неза­ви­сим източ­ник за под­гря­ване на вода с помо­щта на слън­че­вата енер­гия. Много под­хо­дящ за сезонно ползване в по-топлите месеци — за летни къщи, хотели или стро­и­телни пло­щадки.

Системата се отли­чава със своята ком­пакт­ност, лесен монтаж и е напълно авто­номна — не се нуждае от спе­ци­ално цир­ку­ла­ци­онно обо­рудване — пре­но­сът на топ­лина въз­ни­ква пасивно чрез есте­ствена цир­ку­ла­ция на топло­но­се­щият флуид. Благода­ре­ние на това моделът TSS има висока рен­та­бил­ност.

За раз­лика от модела SUNSYSTEM TSSM, при този модел тръ­бо­про­во­дите за топло­но­си­теля са раз­по­ло­жени от двете страни на слън­че­вия колек­тор. Това трябва да се има пред­вид при плътно мон­ти­ране на няколко системи в редица или когато про­стран­ството за монтаж е огра­ни­чено.

Основата на кон­струк­ци­ята пред­став­лява слън­чев колек­тор и при­съе­ди­нен към него цилин­дри­чен резер­воар. Нагретият в колек­тора топло­но­си­тел, бла­го­да­ре­ние на есте­ствена кон­век­ция, се издига в резер­во­ара и отдава своята топ­лина на водата през спе­ци­а­лен топло­об­мен­ник.

Системата при­те­жава сер­ти­фи­кат EN 12976:2006–04 Solar Keymark (за моде­лите с панел-колек­тори тип PK SL CL).

Базови цени

Достав­ката на тер­мо­си­фон­ните системи SUNSYSTEM на тери­то­ри­ята на България се извър­шва без­платно.

Обем, лКолекторСтойност, лв с ДДС
Равен покривНаклонен покрив
1001 х PK SL CL-2.15 м21 5901 488
1501 х PK SL CL-2.70 м21 8151 713
2002 х PK SL CL-2.15 м22 5622 450
3002 х PK SL CL-2.15 м22 8152 703
Купи или питай

Устрой­ство на систе­мата

Устрой­ство на систе­мата TSS

1. Бойлер TSB
2. Декора­тивна обшивка
3. Високо­е­фек­тивна топло­изо­ла­ция
4. Разшири­те­лен съд
5. Водна риза
6. Водосъдъ­р­жа­тел от нис­ко­въг­ле­родна сто­мана
7. Аноден про­тек­тор
8. Електри­че­ски нагре­ва­тел
9. Гофрирана тръба
10. Монтажна кон­струк­ция
11. Слънчев панел-колек­тор
12. Топлоно­си­тел
13. Предпа­зен клапан 8 bar
14. Предпа­зен клапан 1.5 bar

Монтажна кон­струк­ция

Монтажни кон­струк­ции за тер­мо­си­фонни системи

Техниче­ски пара­метри

Техниче­ски пара­метри на тер­мо­си­фонна система TSS

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи